logo
Spoločné slovensko-maďarské laboratórium na vývoj katalyzovaných chemických procesov zužitkovania biomasy
SK/HU

Výsledky a výstupy projektu

Ako výsledok projektu očakávame výstup takých chemických inžinierov a odborníkov s titulom PhD. z univerzity a výskumného ústavu do praxe, ktorí sú si vedomí podstaty cirkulárneho hospodárenia a potreby zužitkovania biomasy, odpadov a vedľajších produktov lignocelulózového typu modernými metódami ich zužitkovania. Z rozpočtu projektu vieme získať niektoré z nástrojov, ktoré sú nevyhnutné na výskum v našej inštitúcii a spoločnom laboratóriu. Výsledky výskumu realizovaného v rámci projektu poskytujú základ pre technológiu spracovania biomasy. Povaha biomasy spočíva v tom, že sa v priestore objavuje rozptýlene a periodicky. Jeho selektívny zber a spracovanie v prihraničných oblastiach je ekonomicky výhodnejšie, ak hranica nebráni preprave vzniknutého odpadu na najbližšie spracovateľské miesto. V rámci projektu organizujeme odborné podujatie, ktoré ponúka možnosť stretnutia členov cieľových skupín a viesť diskusie o spolupráci. Cezhraničné aktivity zberu, spracovania a zužitkovania biomasy vytvárajú pracovné príležitosti pre zaostalé, sociálne znevýhodnené skupiny v regióne, ako aj pozitívny vplyv na životné prostredie a môžu byť príkladom aj pre iné regióny. V rámci projektu a po realizácii sa cirkulárne zužitkovanie biomasy v regióne stane samozrejmosťou, spoločná práca bude podporovať ďalšiu spoluprácu a porozumenie medzi ľuďmi na oboch stranách hranice.