logo
Spoločné slovensko-maďarské laboratórium na vývoj katalyzovaných chemických procesov zužitkovania biomasy
SK/HU

Ciele projektu

Dlhodobým nepriamym cieľom projektu je spomaliť zmenu klímy znížením emisií oxidu uhličitého skleníkové plynu. Možno to dosiahnuť rozširovaním cirkulárneho hospodárenia, čo znamená z časti riadené a úsporné hospodárenie so zdrojmi a na druhej strane realizáciu používania zlúčenín uhlíka tak, aby ekologická stopa činnosti bola čo najmenšia. Cirkulárne využívanie uhlíka znamená recykláciu všetkých odpadov a vedľajších produktov obsahujúcich uhlík a v konečnom dôsledku to, aby oxid uhličitý, ktorý sa dostal do ovzdušia, nakoniec sa vrátil späť do hospodárstva. V tomto nám veľmi pomáha vegetácia, ktorá využitím slnečnej energie viaže vzdušný oxid uhličitý na organické látky, polysacharidy, oleje a vo veľkom množstve vo forme lignocelulózy. Dlhodobým cieľom nášho projektu je posilnenie cirkulárneho hospodárenia v prihraničnom regióne s cielenejším a efektívnejším využívaním biomasy, najmä lignocelulózových materiálov. Náš dlhodobý cieľ sa snažíme dosiahnuť prostredníctvom týchto priamych cieľov:

  1. Zvýšiť povedomie o princípoch cirkulárneho hospodárenia prostredníctvom výučby, vzdelávania a šírenia informácií.
  2. Výmeny výskumníkov využijeme na zoznamovanie mladých a ich oboznámenie s látkami z biomasy a metódami ich laboratórneho testovania.
  3. Zmapujeme a charakterizujeme materiály významných výrobcov biomasy v regióne a navrhneme ich využitie na zvyšovanie ich hodnoty.